NE Seminar: Sue Clark, Savannah River National Lab